W jakiej branży jest najwięcej pracy?

Ponad 80 tysięcy, a gdyby wziąć pod uwagę również miejsca aktywizacji zawodowej (staże lub prace społeczne) - ponad 86 tysięcy wolnych stanowisk wykazali na koniec września pracodawcy w całej Polsce. Zobacz, w jakim województwie i w jakich branżach najłatwiej o znalezienie pracy.

Największe szanse na zatrudnienie mają mieszkańcy następujących województw:

W tych czterech regionach resort wskazał niemal tyle samo wakatów, co w pozostałych dwunastu razem wziętych. Najtrudniej o znalezienie zatrudnienia jest natomiast w województwach świętokrzyskim i podlaskim. Tam liczba wolnych miejsc pracy nie przekracza 2 tysięcy.

Budownictwo, przemysł i naprawa samochodów

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowanych dwa miesiące wcześniej, tylko co trzydziesty pracodawca (czyli 21 tysięcy firm) dysponował wolnymi stanowiskami, z czego prawie 90 procent stanowiły przedsiębiorstwa sektora prywatnego. Najwięcej, bo prawie jedną czwartą stanowiły wakaty w sektorze przetwórstwa przemysłowego, w tym produkcji:

Jedno na sześć wolnych miejsc pracy dotyczyło napraw samochodów, a jedno na osiem - budownictwa. Wspólny dla wszystkich tych branż jest fakt, że wakaty istnieją przede wszystkim w sektorze prywatnym.

Liczba wolnych miejsc pracy w poszczególnych branżach (w tysiącach). Stan na 30 czerwca
Branża Ogółem Sektor Firmy według wielkości
Publiczny Prywatny Duże Średnie Małe
Ogółem 56,5 7 49,5 28,5 12,6 15,4
Przetwórstwo przemysłowe 13,2 0,1 13,1 8,5 2,8 1,9
Budownictwo 6,9 0,1 6,8 1,5 1,8 3,6
Handel; naprawa samochodów 8,7 0 8,7 3,4 3,1 2,2
Transport i gospodarka magazynowa 5,3 1 4,3 2,2 1,4 1,7
Zakwaterowanie i gastronomia 3,1 0 3,1 0,8 0,6 1,7
Informacja i komunikacja 3,9 0 3,9 2,7 0,6 0,6
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,8 0 1,8 1,5 0,1 0,2
Obsługa rynku nieruchomości 0,8 0,2 0,6 0,3 0,2 0,3
Działalność profesjonalna naukowa i techniczna 3,5 0,3 3,2 1,8 0,4 1,3
Administrowanie i działalność wspierająca 2,2 0,1 2,1 1,5 0,2 0,5
Administracja publiczna i obrona narodowa 2,7 2,7 0 2,3 0,4 0
Edukacja 0,9 0,6 0,3 0,4 0,3 0,3
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 1,7 1,3 0,4 1,1 0,3 0,3
Działalność kulturalna, rozrywkowa i rekreacyjna 0,5 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1
Pozostała działalność usługowa 0,5 0 0,5 0 0,1 0,4
Źródło: Główny Urząd Statystyczny

W pierwszej połowie 2014 roku utworzono ponad 320 tysięcy nowych miejsc pracy, z czego tylko niecałe 10 procent nie zostało zagospodarowanych. Najwięcej nowych stanowisk powstało w małych przedsiębiorstwach, zajmujących się handlem, naprawą samochodów i budownictwem. Przyrost najbardziej widoczny był w województwach:

Najmniej nowopowstałych stanowisk odnotowano na Podlasiu (4,7 tysiąca) i Opolszczyźnie (6,1 tysiąca).

Prawie 14 tysięcy miejsc pracy utworzonych w drugim kwartale 2014 roku nie zostało obsadzonych. Dotyczy przede wszystkim stanowisk:

Najmniej wolnych etatów jest w Podlaskiem, najwięcej - w Mazowieckiem.

GUS opublikował najnowszy raport dotyczący popytu na pracę w 2013 roku. Może on służyć za wskazówkę osobom, które jeszcze wahają się co do wyboru kierunku studiów.

Z raportu wynika, że najwięcej wolnych miejsc pracy - czyli takich, które pozostają nieobsadzone, pomimo usilnych starań pracodawcy, by zatrudnić na nich osoby o odpowiednich kwalifikacjach - było w sektorach: przetwórstwo przemysłowe – 8,3 tys., handel naprawa pojazdów - 7,5 tys. oraz budownictwo 3,6 tys. Następne lokaty w zestawieniu zajmują: informacja i komunikacja - 2,8 tys., transport i gospodarka magazynowa - 2,7 tys, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 2,7 tys., administracja publiczna i obrona narodowa - 2,3 tys. Najmniej wolnych miejsc pracy odnotowano w sektorach: administrowanie i działalność wspierająca - 1,9 tys., zakwaterowanie i gastronomia - 1,8 tys., opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 1,8 tys., działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 1,2 tys., edukacja 0,9 tys. oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - 0,3 tys.

Jeżeli chodzi o poszczególne województwa, Podlaskie znowu jest na samym końcu, biorąc pod uwagę sytuację na lokalnym rynku pracy. Pod koniec ubiegłego roku najmniej nieobsadzonych stanowisk było właśnie w województwie podlaskim - 0,6 tys. oraz świętokrzyskim - 0,4 tys. Dla porównania, w Mazowieckiem było ich 10,8 tys., a na Śląsku - 4,9 tys.

Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku liczby nowo utworzonych miejsc pracy, czyli takich, które powstały w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych. Listę województw tutaj również zamyka Podlaskie z najmniejszą liczbą 8,7 tys., niewiele lepiej od nas wypada opolskie - 9,1 tys. Z kolei znowu na szczycie listy znajdują się Mazowieckie - na koniec 2013 roku liczba nowo utworzonych miejsc pracy to 96,8 tys. oraz Wielkopolskie - 61 tys.

Biorąc pod uwagę sektory, to najwięcej stanowisk w kraju zostało utworzonych w: handlu i naprawie pojazdów samochodowych - 127 tys., przetwórstwie przemysłowym - 101,9 tys. oraz budownictwie - 64 tys. Kolejne są: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - 27,9 tys., transport i gospodarka magazynowa - 25,9 tys., edukacja - 25,3 tys., administrowanie i działalność wspierająca - 23 tys., informacja i komunikacja - 16,7 tys., administracja publiczna i obrona narodowa - 16,1 tys., opieka zdrowotna i pomoc społeczna - 15,9 tys., działalność finansowa i ubezpieczeniowa - 9,7 tys., a także działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - 5,4 tys.